ลูกหนี้อื่นๆ คือ (Receivable Others)

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 5]

ลูกหนี้อื่นๆ (Receivable Others) หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการทำรายการประเภทอื่นๆที่มีลักษณะแตกต่างนอกเหนือจากการขายสินค้าหรือบริการของกิจการ เช่น เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน รายได้ค้างรับ สิทธิเรียกร้องจากประกันภัยประเภทต่างๆเป็นต้น

ลูกหนี้อื่นๆ คือ (Receivable Others)
ลูกหนี้อื่นๆ คือ (Receivable Others)
(Visited 400 times, 1 visits today)
Scroll to Top