ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )

Click to rate this post!
[Total: 755 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (Selling and Administrative Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )
(Visited 7,094 times, 6 visits today)
Scroll to Top