งบกระแสเงินสด คือ (Statement of Cash Flows)

Click to rate this post!
[Total: 114 Average: 5]

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาและจ่ายไปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการในรอบบัญชี โดยงบกระแสเงินสดเป็นรายงานที่จะบ่งบอกถึงสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ

งบกระแสเงินสด คือ (Statement of Cash Flows)
งบกระแสเงินสด คือ (Statement of Cash Flows)
(Visited 225 times, 1 visits today)
Scroll to Top