รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ คือ (Sale Returned and Allowed Journal)

Click to rate this post!
[Total: 103 Average: 5]

รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ (Sale Returned and Allowed Journal) หมายถึง ในกรณีที่หากสินค้าชำรุดเสียหายและผู้ขายไม่รับสินค้าที่จะนำมาเปลี่ยนใหม่ ผู้ขายต้องทำการลดยอดในบัญชีกรณีซื้อขายเป็นเงินเชื่อ โดยผู้ขายมีหน้าที่ออกใบลดหนี้หรือใบหักหนี้ให้ผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อมีหน้าที่บันทึกบัญชีตามมูลค่าที่ได้รับจากใบลดหนี้และเมื่อถึงเวลาชำระเงินจะได้นำไปหักจากยอดในใบกำกับสินค้า

รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ คือ (Sale Returned and Allowed Journal)
รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ คือ (Sale Returned and Allowed Journal)
(Visited 149 times, 1 visits today)
Scroll to Top