การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ ( Special – Order Decisions )

Click to rate this post!
[Total: 295 Average: 5]

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ (Special – Order Decisions) หมายถึง คำสั่งซื้อพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อจะต้องทราบข้อมูลที่สำคัญเช่น พฤติกรรมต้นทุน ปริมาณและกำลังการผลิต ราคาและตลาด

ซึ่งหลักเกณฑ์การตัดสินใจ คือ ถ้ากำไรส่วนเกินจากการขายพิเศษจะต้องมีค่าเป็นบวกและตรงกับสมมุติฐานสามข้อคือ กำลังการผลิตเหลืออยู่ คำสั่งซื้อพิเศษไม่กระทบต่อการขายปกติและคำสั่งซื้อพิเศษเป็นการขายเพียงครั้งเดียวไม่มีการขายซ้ำ

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ ( Special – Order Decisions )
การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ ( Special – Order Decisions )
(Visited 2,421 times, 2 visits today)
Scroll to Top