เครื่องหมายการค้า คือ (Trademarks)

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

เครื่องหมายการค้า (Trademarks) หมายถึง ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆและเจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว

เครื่องหมายการค้า คือ (Trademarks)
เครื่องหมายการค้า คือ (Trademarks)
(Visited 238 times, 1 visits today)
Scroll to Top