เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable )

Click to rate this post!
[Total: 1106 Average: 5]

เจ้าหนี้การค้า (Trade – Accounts Payable) หมายถึง เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติของกิจการ ซึ่งกิจการจะต้องทำการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการเมื่อถึงระยะตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเจ้าหนี้การค้าจะถูกบันทึกไว้ในส่วนหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ

เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable )
เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable )
(Visited 9,442 times, 1 visits today)
Scroll to Top