การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

Click to rate this post!
[Total: 86 Average: 5]

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 ได้กล่าวไว้ว่า

1. กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้
1.1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจากสินทรัพย์นั้น
1.2) ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

2. กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน การรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1
) โดยการซื้อ กิจการต้องบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตนโดยใช้ราคาทุน ซึ่งก็คือราคาที่จ่ายซื้อนั่นเอง เช่น สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ซื้อสิทธิจากบุคคลอื่น หรือกิจการทำการทดลองค้นคว้าและประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นได้แล้วไปขอจดทะเบียน ราคาทุนของสิทธิบัตร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้า ทดลอง ค่าทนายความ ค่าจดทะเบียน และค่าต่อสู้คดีเพื่อป้องกัน สิทธิบัตร หรือถ้าเป็นสัมปทาน ราคาทุนของสัมปทานก็คือค่าใช้จ่ายในการขอสัมปทาน เป็นต้น 2) โดยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ประเภทอื่น

ซึ่งแยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ที่ต่างกันหรือไม่คล้ายคลึงกัน
2.2 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(Visited 191 times, 1 visits today)
Scroll to Top