รอบเวลา (The Time Period)

รอบเวลา คือ (The Time Period)

Click to rate this post!
[Total: 264 Average: 5]

รอบเวลา (The Time Period) หมายถึง รอบระยะเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยปกติรอบระยะเวลาบัญชีจะมีระยะเวลา 12 เดือน และมักจะเริ่มนับตามปีปฎิทินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมไปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมในแต่ละปี

รอบเวลา (The Time Period)
รอบเวลา (The Time Period)
(Visited 166 times, 1 visits today)
Scroll to Top