การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)

การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)

Click to rate this post!
[Total: 558 Average: 5]

การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern) หมายถึงการดำรงอยู่ เป็นข้อสมมติที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ว่าผู้บริหารจะไม่มีเจตนาในการยกเลิกการดำเนินงานในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงิน และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้ได้ความพอใจในเรื่องความเหมาะสมของการใช้ข้อสมมติเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงินของผู้บริหาร มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 570 เรื่องการดำเนินงานต่อเนื่อง

การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)
การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)
(Visited 2,872 times, 1 visits today)
Scroll to Top