การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ ( The Matching Principl )

Click to rate this post!
[Total: 221 Average: 5]

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ (The Matching Principle) เป็นหลักการโดยทั่วไปสำหรับวัดผลความสำเร็จของกิจการ โดยผลตอบแทนจากการประกอบกิจการโดยปกติอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ ต้องมากกว่าสินทรัยพ์ที่ลดลงหรือหนี้สินของกิจการที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ เช่นการจัดหาสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจการจึงจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ (  The Matching Principl )
การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ ( The Matching Principl )
(Visited 1,384 times, 1 visits today)
Scroll to Top