หลักการประมาณ คือ ( The Approximation Assumption)

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

หลักการประมาณ ( The Approximation Assumption) หมายถึง การวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์ หรือการคาดหมายล่วงหน้า ดังนั้นการประมาณต้นทุนจึงเป็นการวิเคราะห์ หรือการให้ความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิต ซึ่งอาจเป็นการทำผลิตภัณฑ์ การจัดทำโครงการ หรือการผลิตงานบริการ

หลักการประมาณ คือ ( The Approximation Assumption)
หลักการประมาณ คือ ( The Approximation Assumption)
(Visited 144 times, 1 visits today)
Scroll to Top