หลักความสม่ำเสมอ คือ (The Consistency Principle)

Click to rate this post!
[Total: 339 Average: 5]

หลักความสม่ำเสมอ (The Consistency Principle) หมายถึงการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดสามารถที่จะเลือกวิธีการบัญชีที่มีอยู่หลายๆ วิธีมาปฏิบัติได้ เช่น วิธีการตีราคาสินค้าราคาทุน หรือ ตามราคาตลาด แต่ถ้าได้เลือกวิธีการใดแล้วก็ควรจะใช้วิธีการนั้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงินที่ต่างปีกันของกิจการเดียวกัน มิให้เกิดการเข้าใจผิด

ดังนั้นงบการเงิน ที่แตกต่างกันในแต่ละปี จะต้องเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการบริหาร ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี อย่างไรก็ตามการเลือกใช้วิธีการบัญชีมิได้หมายความว่าเมื่อเลือกแล้ว ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีจำเป็นกิจการอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีได้โดยเปิดเผยให้ทราบ และบอกถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน

หลักความสม่ำเสมอ คือ (The Consistency Principle)
หลักความสม่ำเสมอ คือ (The Consistency Principle)
(Visited 1,521 times, 1 visits today)
Scroll to Top