หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ (The Full Disclosure Principle)

Click to rate this post!
[Total: 381 Average: 5]

หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ (The Full Disclosure Principle) หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆในงบการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยมีหลักการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อันประกอบไปด้วย นโยบายการบัญชี รายการที่มีนัยสำคัญที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุน ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถึงกำหนดและข้อมูลการขายหรือโอนเปลี่ยน ประเภทตราสารหนี้ที่จะครบกำหนด เป็นต้น

หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ (The Full Disclosure Principle)
หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ (The Full Disclosure Principle)
(Visited 610 times, 1 visits today)
Scroll to Top