ทันต่อเวลา คือ (Timeliness)

Click to rate this post!
[Total: 218 Average: 5]

ทันต่อเวลา (Timeliness) หมายถึง กิจการต้องเสนอข้อมูลที่ทันเวลาเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ในเวลาที่ต้องการ อย่างไรก็ตามการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ได้ทันเวลาอาจทำให้ข้อมูลขาดความครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อถือได้ลดลง เป็นต้น

ทันต่อเวลา คือ (Timeliness)
ทันต่อเวลา คือ (Timeliness)
(Visited 1,035 times, 1 visits today)
Scroll to Top