Trade off Between Qualitative Characteristic

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (Trade off Between Qualitative Characteristic)

Click to rate this post!
[Total: 280 Average: 5]

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (Trade off Between Qualitative Characteristic) หมายถึง ผู้จัดทำงบการเงินต้องหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆเพื่อให้งบทำงบการเงินได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ผู้จัดทำงบการเงินจึงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกล่าว

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (Trade off Between Qualitative Characteristic)
ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (Trade off Between Qualitative Characteristic)
(Visited 353 times, 1 visits today)
Scroll to Top