ลูกหนี้การค้าสุทธิ คือ ( Trade Account Receivables , Net )

Click to rate this post!
[Total: 369 Average: 5]

ลูกหนี้การค้าสุทธิ (Trade Account Receivables , Net) หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่บริษัท/กิจการได้ขายสินค้าหรือบริการไปแล้ว ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าสุทธิ ให้หมายรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าที่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างและกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยลูกหนี้การค้าดังกล่าว โดยให้แสดงมูลค่าสุทธิหลักจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเสร็จสิ้นแล้ว

ลูกหนี้การค้าสุทธิ คือ ( Trade Account Receivables , Net )
ลูกหนี้การค้าสุทธิ คือ ( Trade Account Receivables , Net )
(Visited 3,047 times, 1 visits today)
Scroll to Top