คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า (The Flow of Goods)

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า (The Flow of Goods)

Click to rate this post!
[Total: 328 Average: 5]

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า (The Flow of Goods) หมายถึง ปัจจัยภายนอกมีผลต่อการกำหนดราคาจำหน่ายของสินค้า โดยราคาของสินค้าจะต้องมีความสอดคล้องต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ผู้บริหารจะต้องสามารถพยากรณ์สภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการกำหนดราคาขององค์กรในตลาด เพื่อกำหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความสอดคล้องเหมาะสม หรือโดยการปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ขององค์กร ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีระดับราคาที่เหมาะสมออกมาจำหน่าย

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า (The Flow of Goods)
คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของสินค้า (The Flow of Goods)
(Visited 95 times, 1 visits today)
Scroll to Top