เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment)

เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment)

Click to rate this post!
[Total: 348 Average: 5]

เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment) หมายถึงเงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วย หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปที่ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี  และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี

เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment)
เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment)
(Visited 343 times, 1 visits today)
Scroll to Top