การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions)

การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions)

Click to rate this post!
[Total: 391 Average: 5]

การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions) หมายถึง กิจการควรปิดโรงงานชั่วคราว หากจากรายได้ของกิจการตกตํ่าอย่างมาก หลักเกณฑ์ การตัดสินใจคื กิจการควรปิดโรงงานชั่วคราว ถ้าในบางช่วงเดือนหรือฤดูกาลกิจการไม่สามารถสร้างรายได้มากกว่าต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ และหากรายได้ส่วนเกินมากกว่าต้นทุนส่วนเกินกิจการควรดำเนินกิจการต่อไป

การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions)
การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions)
(Visited 545 times, 1 visits today)
Scroll to Top