ความเข้าใจได้ คือ (Understandability)

Click to rate this post!
[Total: 178 Average: 5]

ความเข้าใจได้ (Understandability) หมายถึง ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องมีข้อสมมุติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะละเว้นการแสดงข้อมูลที่แม้ว่าจะมีความซับซ้อน เพียงเพื่อเหตุผลที่ว่าข้อมูลดังกล่าวยากเกินกว่าที่ผู้ใช้งบบางคนจะเข้าใจ

ความเข้าใจได้ คือ (Understandability)
ความเข้าใจได้ คือ (Understandability)
(Visited 719 times, 1 visits today)
Scroll to Top