ยังไม่ได้จัดสรร คือ (Unappropriated)

Click to rate this post!
[Total: 144 Average: 5]

ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated) หมายถึง ผลกำไรสะสมและกำไรสุทธิของกิจการรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่คงเหลือหลังจากการจัดสรร   ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเป็น “ขาดทุนสะสม”

ยังไม่ได้จัดสรร คือ (Unappropriated)
ยังไม่ได้จัดสรร คือ (Unappropriated)
(Visited 393 times, 1 visits today)
Scroll to Top