สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่สามารถระบุได้ (Unidentifiable)

Click to rate this post!
[Total: 111 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารระบุได้ (Unidentifiable) คือสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่สามารถระบุได้ (Unidentifiable)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่สามารถระบุได้ (Unidentifiable)
(Visited 136 times, 1 visits today)
Scroll to Top