ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ (Withholding Tax)

Click to rate this post!
[Total: 300 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) หมายถึง การจัดเก็บภาษีล่วงหน้าโดยกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นให้นำส่งเงินดังกล่าวแก่กรมสรรพากร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
(Visited 188 times, 1 visits today)
Scroll to Top