งานระหว่างทำ คือ ( Work in Progress )

Click to rate this post!
[Total: 1159 Average: 5]

งานระหว่างทำ (Work in Progress) หมายถึง วัตถุดิบที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตซึ่งยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบถ้วน ดังนั้นงานที่อยู่ระหว่างการผลิตหรือสินค้าระหว่างผลิตจึงยังไม่ถือว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่จะถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ ซึ่งจะถูกบันทึกในงบดุลด้านสินทรัพย์หมุนเวียน

งานระหว่างทำ คือ ( Work in Progress )
งานระหว่างทำ คือ ( Work in Progress )
(Visited 5,755 times, 5 visits today)
Scroll to Top