ภพ20หาย

ใบ ภพ20 หาย ชำรุด

Click to rate this post!
[Total: 431 Average: 5]
การขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. แบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.04) จ านวน 3 ฉบับ2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่ช ารุด

3. ใบแจ้งความกรณีสูญหาย
4. หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นทำการแทนปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

ใบ ภพ20 หาย ชำรุด
ใบ ภพ20 หาย ชำรุด
(Visited 2,170 times, 1 visits today)
Scroll to Top