ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

–  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย

–  เจ้าหนี้กรมสรรพากร

–    ภาษีขาย

–    ภาษีขายรอนำส่ง

–    เจ้าหนี้กรมสรรพากร

–    ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย

–  รายได้รับล่วงหน้า

–    เงินมัดจำรับล่วงหน้า

–    รายได้รับล่วงหน้า

–  หนี้สินอื่นๆ

–    หนี้สินระยะยาว

–    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
(Visited 355 times, 1 visits today)
Scroll to Top