ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 110 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีอะไรบ้าง

–  เงินประกันสังคมค้างจ่าย

–  ค่าภาษีธุรกิจค้างจ่าย

–  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

–      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1

–      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3

–      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53

–  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

(Visited 216 times, 1 visits today)
Scroll to Top