สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 109 Average: 5]

สินทรัพย์หมุนเวียน มีอะไรบ้าง

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ดอกเบี้ยค้างรับ

รายได้ค้างรับ

เงินประกันและเงินมัดจำ

เงินลงทุน

เงินทดรองจ่าย

ลูกหนี้เงินให้กู้ยมแก่กรรมการและลูกจ้าง

– เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลุกจ้าง

เงินลงทุนบริษัท ฯ ในเครือ

– เงินลงทุนบริษัท

สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
(Visited 232 times, 1 visits today)
Scroll to Top