บริษัทประเมินราคาที่ดิน การประเมินราคาที่ดินใหม่ ทุกงวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

  กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดของทุกปี จะมีความผิดหรือไม่ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กำหนดให้กิจการต้องแสดงรายการที่ดิน อุปกรณ์ด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อด้อยของสินทรัพย์ ซึ่งค่าเสื่อมราคาบางรายการอาจมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการตีราคาใหม่ทุกๆ 3-5 ปี ถือว่าไม่ผิดค่ะ

บริษัทประเมินราคาที่ดิน การประเมินราคาที่ดินใหม่ ทุกงวดบัญชี
บริษัทประเมินราคาที่ดิน การประเมินราคาที่ดินใหม่ ทุกงวดบัญชี
(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top