รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

              กิจการจะต้องจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติรายการ โดยจัดทำใบสำคัญรับประกอบการลงรายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ทุกรายการ

รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร
รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร

(Visited 132 times, 1 visits today)
Scroll to Top