ลักษณะ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Click to rate this post!
[Total: 114 Average: 5]

ลักษณะของห้างหุ้นส่วน

– มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงทำสัญญากันด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

– ซึ่งอาจจะเป็นทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น เงินสด แรงงาน ค่าความนิยม ซึ่งทุนที่นำมาลงทุนอาจเป็นเงินสดอย่างเดียวหรือสินทรัพย์อื่นๆหลายอย่างรวมกันก็ได้

– การดำเนินกิจการร่วมกัน ซึ่งอาจจะมีข้อตกลงให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้จัดการ มีหน้าที่ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

– ความรับผิดชอบของหนี้สินในห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน ยกเว้นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ ที่รับผิดชอบเพียงเท่าจำนวนทุนที่นำมาลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น

– สิทธิในสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน สินทรัพย์ที่นำมาลงทุนในห้างหุ้นส่วนผู้เป็นหุ้นส่วนจะเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อเลิกกิจการจะต้องแบ่งสินทรัพย์ให้กับหุ้นส่วนทุกคน – การจัดสรรกำไร หุ้นส่วนจะต้องแบ่งกำไรในอัตราใดก็ตามแต่ที่ตกลงกัน

– อายุของห้างหุ้นส่วน การเลิกเกิดจากห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนเลิกกิจการ หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม นอกจากมีข้อตกลงกันไว้ ให้ห้างหุ้นส่วนยังสามารถดำเนินต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตาม

ลักษณะ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ลักษณะ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
(Visited 1,895 times, 2 visits today)
Scroll to Top