ส่วนเกินทุน จากการริบหุ้นและการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

Click to rate this post!
[Total: 120 Average: 5]

                  ส่วนเกินทุน คือ ผลต่างของสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าหนี้สิน บวกมูลค่าหุ้นทุนพร้อมกำไรสะสม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1). ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน

2). ส่วนเกินทุนอื่นๆ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบริษัทจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นสามัญในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียน ส่วนที่สูงกว่าเรียกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ การบันทึกบัญชีได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ส่วนเกินทุนอื่นๆ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนและบริหารสินทรัพย์จนเป็นผลให้มูลค่าของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามราคาบัญชีเดิมของบัญชีเงินทุนหรือบัญชีสินทรัพย์ ซึ่งสามารถแบ่งทุนออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1).ส่วนเกินทุนจากการบริหารเงินทุน ได้แก่ ส่วนเกินทุนจากการริบหุ้น ในการบันทึกบัญชีกล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นได้รับคืน ส่วนเกินทุนจากการบริจาค การบันทึกบัญชีจะกล่าวถึงในบทที่ 4 เป็นต้น
2).ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ คือ บริษัทได้ทำการตีราคาของสินทรัพย์ตามราคายุติธรรม อาจจะทำให้มีราคาของสินทรัพย์สูงขึ้น ส่วนที่สูงขึ้นถือเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ตัวอย่างน่ะค่ะ ในวันที่ 1 มกราคม 25XX บริษัทใจงาม จำกัด ได้ตีราคาที่ดินที่ซื้อมาเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาในราคา 1,000,000 บาท คณะกรรมการมีมติให้ตีราคาที่ดินใหม่ เป็นไปตามราคายุติธรรมมีมูลค่า 1,500,000 บาท การบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้ Dr. ที่ดิน 500,000 Cr. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่ม 500,000 ส่วนเกินทุนที่กล่าวข้างต้นจะต้องแสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนย่อยของหัวข้อส่วนเกินทุนตามกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 และประกาศของกรมทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในปัจจุบัน) กระทรวงพาณิชย์

ส่วนเกินทุน จากการริบหุ้นและการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ส่วนเกินทุน จากการริบหุ้นและการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
(Visited 332 times, 1 visits today)
Scroll to Top