การวิเคราะห์รายการค้า

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

  การวิเคราะห์รายการค้า เมื่อกิจการมีรายการค้าเกิดขึ้น จะต้องนำรายการค้านั้นมาทำการวิเคราะห์และตีความหมายว่า มีผลกระทบต่อกิจการอย่างไร หรือพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของอย่างไรบ้าง ซึ่งจะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ –สินทรัพย์ พิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อสินทรัพยืเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะพิจารณาดังนี้ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ -หนี้สิน การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อหนี้สินขิงกิจการที่จะทำให้หนี้สินกิจการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะต้องพิจารณาจากดังนี้ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ -ส่วนของเจ้าของกิจการ การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะต้องพิจารณาจากดังนี้ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ -รายได้ การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงจะต้องพิจารณาดังนี้ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ -ค่าใช้จ่าย การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของกิจการว่าเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงจะต้องพิจารณาดังนี้ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของกิจการว่าเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงจะต้องพิจารณาดังนี้ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

การวิเคราะห์รายการค้า
การวิเคราะห์รายการค้า
(Visited 69 times, 1 visits today)
Scroll to Top