ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์

Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคา  ( Depreciation ) ค่าเสื่อมราคา  คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจำงวดทั้งนี้เพราะสินทรัพย์ประเภทอาคาร  อุปกรณ์  เครื่องจักร  รถยนต์  เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานและมักจะมีมูลค่าสูง  จึงมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด             การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีหลายวิธี แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป คือวิธีเส้นตรง  

โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้
ค่าเสื่อมราคา/ปี  =                        มูลค่าสินทรัพย์  –  ราคาซาก ( ถ้ามี) อายุการใช้งาน
หรือ    ค่าเสื่อมราคา/ปี   =   (มูลค่าสินทรัพย์  –  ราคาซาก ( ถ้ามี) )  x  อัตราค่าเสื่อมราคา เมื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาได้

ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน  กิจการจะทำการบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต  ค่าเสื่อมราคา – ชื่อสินทรัพย์
xxx เครดิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม – ชื่อสินทรัพย์
xxx        ค่าเสื่อมราคา

ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน  เนื่องจากเมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มา ซึ่งมีราคาสูง  และมีการใช้งานหลายปี  ถ้าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง   ในปีที่ซื้อสินทรัพย์  ส่วนปีถัดไปจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้ว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ๆ  ดังนั้นจึงต้องมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น        ค่าเสื่อมราคาสะสม  เป็นบัญชีหมวดสินทรัพย์  แต่เป็นตัวลดยอดของสินทรัพย์นั้น ๆ  เพราะเมื่อกิจการซื้อ สินทรัพย์มา  ก็จะบันทึกเป็นสินทรัพย์  แต่สินทรัพย์นี้เมื่อมีการใช้งานแล้วจะเสื่อมค่าลง   ดังนั้นทุกสิ้นปีจึงต้องบันทึกค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
(Visited 387 times, 1 visits today)
Scroll to Top