การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี

1.จัดทำแนวทางการสอบบัญชีและต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับงานที่รับตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ

2.จัดทำกระดาษทำการ เพื่อบันทึกและสรุปการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะที่ตรวจพบและต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3.ทดสอบความถูกต้องของงบการเงิน บัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชี

4.ทดสอบการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

5.ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทางด้านภาษีอากร

6.ตรวจสอบการปรับปรุงกำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิทางบัญชี เป็นกำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร

7.ตรวจสอบการจัดทำบัญชีพิเศษ

8.เปิด เผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของบัญชี และต้องแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในกรณีที่พบว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กมีพฤติการณ์ในการทำเอกสาร ประกอบการลงบัญชีหรือบันทึกบัญชี โดยเห็นว่าน่าจะไม่ตรงกับความเป็นจริงอันอาจเป็นเหตุให้ห้างหุ้น  

การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
(Visited 20 times, 1 visits today)
Scroll to Top