การผ่านแดนศุลกากร

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

การผ่านแดนกรมศุลกากร
-สินค้าที่ขนส่งใต้พิธีการผ่านแดนทางศุลกากรไม่ต้องชำระภาษีอากร หากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและได้วางหลักประกันไว้แล้ว
-ให้ผู้จะทำการขนส่งสินค้าผ่านแดนศุลกากร จัดทำใบขนสินค้าหรือข้อมูลการขนส่งใดๆ เพื่อเป็นการควบคุมการขนส่งสินค้าก่อนขนย้ายสินค้าออกจากที่ทำการต้นทาง
-ก่อนการขนย้ายสินค้าจากที่ทำการศุลกากรต้นทาง ให้ผู้ขนส่งสินค้าผ่านแดนศุลกากรจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าหรือข้อมูลการกำกับการขนส่งสินค้าผ่นแดนกรมศุลกากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด
-เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรรับข้อมูลแล้วจะแจ้งกลับเลขที่ใบขนสินค้าหรือเลขที่รับข้อมูลการกำกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนศุลกากรให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ ถือเป็นการอนุญาตให้ขนส่งสินค้าจากที่ทำการศุลกากรต้นทางไปยังที่ทำการศุลกากรปลายทางได้ 

การผ่านแดนศุลกากร
การผ่านแดนศุลกากร

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top