ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 323 Average: 5]

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน มีลักษณะเป็นสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนดให้บางประเภทอายุการ ใช้งานจำกัด จำเป็นต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด บางประเภทมีอายุการใช้งานไม่จำกัด และไม่ต้องตัดบัญชี ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

1. สิทธิบัตร (Patents) คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐในการเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือกรรมวิธีในการผลิตแบบใหม่ขึ้นมา หรือซื้อสิทธิบัตรนั้นต่อจากบุคคลอื่น ซึ่งหากเป็นผู้คิดค้นค่าสิทธิบัตรจะเป็นต้นทุนที่กิจการใช้ไปในการดำเนินการคิดค้นหรือต้นทุนที่จ่ายไป สิทธิบัตรนี้มีการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่จะได้รับ ประโยชน์จากสิทธิชนิดนี้

2. ลิขสิทธิ์ (Copyrights) คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐ ที่ให้จัดพิมพ์ หรือขาย หรือใช้ประโยชน์จากศิลปกรรม ดนตรีหรือวรรณกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าลิขสิทธิ์ที่แสดงจะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยจะต้องทำการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี ตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากสิทธินี้

3. สัมปทาน (Franchise) คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐหรือธุรกิจอื่น เช่น สิทธิที่ได้รับจากกิจการหนึ่งในการนำสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งวางตลาด และใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของกิจการนั้นในพื้นที่ที่กำหนด หรือสิทธิที่ได้รับจากรัฐในการทำป่าไม้ เหมืองแร่ บ่อน้ำมัน เป็นต้นค่าสัมปทานจะแสดงเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น และจะต้องตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากสิทธิ์

4. ค่าความนิยม (Goodwill) คือ มูลค่าของความเชื่อถือจากบุคคลอื่นที่มีต่อกิจการ และ ตีราคาออกมาเป็นตัวเงินอาจเกิดจากกรณีที่กิจการประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานจนได้รับความเชื่อถือจากบุคคลอื่น หรือกรณีที่กิจการมีความสามารถในการทำกำไรได้สูงขึ้น ค่าความนิยมที่แสดงในงบดุล เป็นสินทรัพย์ที่มีอายุใช้งานไม่จำกัด จึงไม่ต้องตัดบัญชีในแต่ละงวด

5. เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐในการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายหรือชื่อที่กำหนดอย่างถาวรแต่ผู้เดียว มูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงในงบดุลจะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการได้รับสิทธินี้มา

6. สัญญาเช่าระยะยาว (Leasehold) คือ สิทธิในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นตามกำหนดเวลาในสัญญาเช่าซึ่งกิจการได้จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

7.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ (Organization Costs) คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งกิจการ ซึ่งสามารถตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่กิจการกำหนด

8. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี (Deferred Charges) คือ ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งกิจการได้รับประโยชน์แล้ว แต่ระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์ยังมีผลต่อไปอีกหลายงวดบัญชี

ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
(Visited 2,439 times, 1 visits today)
Scroll to Top