หน้าที่ของผู้รับฝากขาย ในการขายสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

1. การดูแลรักษาสินค้าที่รับฝากขาย ผู้รับฝากขายมีหน้าที่ดูแลรักษาสินนค้าของผู้ฝากขายด้วยความระมัดระวังเสมือนตนเป็นเจ้าของสินค้า หากผู้รับฝากขายไก้รับคำแนะนำเป็นพิเศษเกี่ยวกับการดูแลรักษาสินค้าจากผู้ฝากขาย ก็จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นด้วย
2. การจัดเก็บสินค้า ผู้รับฝากขายมีหน้าที่ในการจัดเก็บสินค้าที่ฝากขายแยกต่างหากจากสินค้าของตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถแยกเก็บสินค้าได้ผู้รับฝากขายอาจจะทำเครื่องหมายที่ตัวสินค้าซึ่งแสดงให้ทราบว่าเป็นสินค้าฝากขาย เช่น การติดบาร์โค๊ดที่สินค้าฝากขายโดยใช้สีที่แตกต่างจากสินค้าของผู้รับฝากขาย
3. การบันทึกบัญชีลูกหนี้ ใรกรณีที่ขายเป็นเงินเชื่อ ผู้รับฝากขายมีหน้าาที่บันทึกบัญชีลูกหนี้แยกต่างหากจากลูกหนี้ของตนเอง รวมถึงการบันทึกบัญชีลูกหนี้รายตัวแยกจากกันด้วย
4. การขายสินค้าตามราคาที่ตกลงกัน ผู้รับฝากขายมีหน้าที่ในการขายสินค้าที่รับฝากขายในราคาที่ตกลงกันไว้ หากไม่มีการกำหนดราคาที่แน่นอน ผู้รับฝากขายจะต้องขายสินค้าในราคาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ผู้รับฝากขายมากที่สุด ในกรณีที่เป็นการเชื่อ ผู้รับฝากขายจะต้องระมัดระวังการให้เครดิตแก่ลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นสินค้าของตนเอง
5. การจัดรายงานเกี่ยวกับการขายสินค้า ผู้รับฝากขายมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายสินค้าที่รับฝากขายตามงวดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัยยา เช่น ทุกสิ้นเดือน และจัดส่งให้ผู้ฝากขายพร้อมทั้งหลักฐานการนำส่งเงินโดยสม่ำเสมอ

หน้าที่ของผู้รับฝากขาย ในการขายสินค้า
หน้าที่ของผู้รับฝากขาย ในการขายสินค้า
(Visited 39 times, 1 visits today)
Scroll to Top