การซื้อหุ้นกลับคืน คือ (Stock Repurchase)

Click to rate this post!
[Total: 236 Average: 5]

การซื้อหุ้นกลับคืน หมายถึง การที่ธุรกิจนำเงินกำไรส่วนที่เก็บไว้ในรูปกำไรสะสมหรือเงินที่ได้จากการก่อหนี้ไปซื้อหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว ทำให้หุ้นสามัญมีจำนวนน้อยลง ถ้าปัจจัยอื่นคงที่และสมมติว่าการซื้อหุ้นคืนไม่กระทบต่อความสามารถทำกำไรของธุรกิจ จะทำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น เมื่อกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญสูงขึ้น ถ้าธุรกิจนำเงินที่เก็บไว้ในรูปกำไรสะสมไปซื้อหุ้นกลับคืน ทำให้การจ่ายเงินปันผลลดน้อยลง แต่ถ้านักลงทุนขายหุ้นจะได้รับกำไรจากการขายหุ้นเนื่องจากราคาตลาดสูงขึ้น กำไรจาการขายหุ้นชดเชยได้พอดีกับเงินปันผลจ่ายที่น้อยลง การซื้อหุ้นกลับคืนจะกระทำเมื่อกิจการมีเงินทุนเหลือใช้เป็นการถาวร หรือต้องการลดจำนวนหุ้นสามัญที่หมุนเวียนในตลาดลง เพื่อทำให้ราคาตลาดหุ้นสามัญสูงอีก หรือเพิ่มอำนาจการควบคุมกิจการ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถือหุ้นขายหุ้นให้กับบริษัทอื่น กิจการสามารถซื้อหุ้นกลับคืนมาได้ หุ้นที่ซื้อคืนนี้ เรียกว่า Treasury Stock มี 3 ประเภทใหญ่ ๆคือ

1. ในสภาวะที่บริษัทมีเงินเหลือที่จะกระจายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและในกรณีนี้บริษัทใช้เงินสดนั้นซื้อหุ้นสามัญกลับคืนแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสดปันผลออกมา

2. ในสภาวะที่บริษัทสรุปว่า โครงสร้างเงินทุนมีส่วนของเจ้าของสูงเกิน จึงมีการจำหน่ายพันธบัตรออกมาและใช้เงินที่ได้นั้นซื้อหุ้นสามัญกลับคืน

3. ในสภาวะที่บริษัทให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน และใช้วิธีซื้อหุ้นสามัญในตลาดคืนมา เพื่อนำมาให้พนักงานนำมาใช้สิทธินั้น

ผลกระทบของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน : The Effects of Stock Repurchases ผลกระทบของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืนสามรถแสดงได้โดยข้อมูล American Development Corporation (ADC) โดยที่บริษัทคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ 4.4 ล้านบาท ในปี 2010 และ 50 % ของเงินจำนวนนี้ หรือ 2.2 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะนี้บริษัทมีหุ้นอยู่ 1.1 ล้านหุ้น และราคาตลาดต่อหุ้นเท่ากับ 20 บาท บริษัท ADC เชื่อว่าบริษัทสามารถใช้เงิน 2.2 ล้านบาทนี้ ซื้อหุ้นจำนวน 100,000 หุ้นกลับคืนโดยเสนอราคาซื้อหุ้นละ 22 บาท หรืออาจจะเลือกจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท

ข้อดีของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน : Advantages of Repurchases

1.การประกาศซื้อหุ้นสามัญกลับคืน เป็นสัญญาณที่ดีในมุมมองของนักลงทุน

2.ผู้ถือหุ้นสามัญมีทางเลือกที่จะขายหรือไม่ขายหุ้นสามัญของตนเองก็ได้

3.ทำให้สามารถนำหุ้นที่มีจำนวนมากเกินไป และเป็นผลทำให้ราคาหุ้นตกต่ำกลับคืนมา

4.เงินปันผลมักจะคงที่ในระยะสั้น

5.บริษัทสามารถใช้ residual model ในการกำหนดระดับของเงินสดที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วจึงมาแบ่งเป็นส่วนประกอบของเงินปันผลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนเป็นส่วนของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน

6.เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนที่รวดเร็ว

7.บริษัทที่ให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นสามัญ สามารถที่จะใช้วิธีนี้เพื่อนำหุ้นสามัญนั้นไปให้แก่พนักงาน ++++++++++++++++++++++++++++

การซื้อหุ้นกลับคืน คือ (Stock Repurchase)
การซื้อหุ้นกลับคืน คือ (Stock Repurchase)
(Visited 1,201 times, 1 visits today)
Scroll to Top