รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

                      “กิจการที่ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ปกติแล้วไม่สามารถออกใบกำกับภาษีแก่ลูกค้าของตนได้ และย่อมหมายถึง ไม่สามารถนำภาษีซื้อ จากการซื้อสินค้า หรือจากการรับบริการ มาเป็นเครดิตภาษีได้ แต่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน” หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ได้แก่ การออกใบกำกับภาษี เพื่อเรียกเก็บ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” (ที่เรียกว่า “ภาษีขาย” ในมุมของผู้ออกใบกำกับภาษี) ใบกำกับภาษีนั้นมีข้อกำหนดว่าต้องประกอบด้วยข้อความอะไรเป็นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ++ รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี ++ (๑) คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด (๒) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออก ใบกำกับภาษี (๓) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ (๔) หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี (๕) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ (๖) จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออก จากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง (๗) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี (๘) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด ใบกำกับภาษีของกิจการอาจมีข้อความนอกเหนือจาก ๘ ข้อนี้ได้ เช่น มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ชื่อตรา ยี่ห้อ โลโก้ สโลแกน ข้อความที่เป็นบันทึก หรือหมายเหตุเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า นอกจากนี้ หมายเลขอ้างอิงอื่นใดนอกเหนือจากหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และลำดับที่ของเล่ม ก็สามารถระบุไว้ได้ ยกตัวอย่าง เช่น หมายเลขอ้างอิงของเอกสารเพื่อเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของกิจการเอง เป็นต้น ข้อความนอกเหนือจากที่กำหนดเหล่านี้ สามารถระบุไว้รวมอยู่ในใบกำกับภาษีได้

รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี
รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี

(Visited 31 times, 1 visits today)
Scroll to Top