การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อกิจการมีผลแตกต่างแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นอันเนื่องจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนในการรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

-การชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจากรายงานในระหว่างงวดหรือของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น

-ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน ถ้ารายการชำระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกับที่เกิดรายการ ใหรับรู้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละงวดบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยรับรู้พาะผลต่างระหว่างวันที่เกิดรายการจนถึงวันสิ้งวดบัญชี

-ผลต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหว่างสิ้นงวดบัยชีกับวันที่ชำระเงิน ให้รับรู้ในงวดบัญชีที่มีการชำระเงิน 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
(Visited 17 times, 1 visits today)
Scroll to Top