หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม กับ ค่าบริการ

Click to rate this post!
[Total: 108 Average: 5]

       ค่าธรรเนียมในการขอ หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ จะมีค่าธรรมเนียม ฉบับละไม่เกิน 1,200 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน -ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง รายการละ 40 บาท(ถ้าขอรับรองรายการทางทะเบียน 5 รายการ เป็นเงิน 200 บาท) -ค่าดำเนินการ ฉบบัละ1,000 บาท

หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม กับ ค่าบริการ
หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม กับ ค่าบริการ

(Visited 180 times, 1 visits today)
Scroll to Top