การส่งงบการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

การนำส่งงบการเงิน

ในการนำเสนองบการเงินกิจการจะต้องนำเสนองบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ในงบกรเงินซึ่งทำให้รอบระยะเวลาบัญชีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ในการจัดทำงบการเงินของกิจการนั้น กิจการควรจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆในงบการเงิน เมื่อกิจการได้มีการจัดทำงบการเงินเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแล้วจะต้องนำส่งงบการเงินดังกล่าวไปให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองรายงานการสอบบัญชี ต่อจากนั้นจะต้องนำส่งงบการเงินไปขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วนำส่งงกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองบัญชีธุรกิจ การนำส่งงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองบัญชีธุรกิจ จะต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังนี้

-แบบนำส่งงบดุลและงบกำไรขาดทุน ( สบ.ช. 3 )
-รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-งบดุลและงบกำไรขาดทุน
-สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น 

การส่งงบการเงิน
การส่งงบการเงิน
(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top