การวิเคราะห์รายการค้า

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 5]

  สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี รายการค้า หมายถึง การดำเนินงานทางการค้าที่ทำให้เกิดการโอนเงินหรือสิ่งของมีค่าเป็นเงิน ระหว่างกิจการค้ากับบุคคลภายนอก เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินสด ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ นำเงินสดมาลงทุน เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจมักจะมีรายการค้าและเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเมื่อวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ถึงจะนำไปบันทึกลงสมุดบัญชีต่างๆ หลักในการวิเคราะห์รายการค้าเบื้องต้น 5 ประการ ได้แก่ สินทรัพย์เพิ่ม ส่วนของเจ้าของเพิ่ม สินทรัพย์ลด ส่วนของเจ้าของลด สินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม สินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลด สินทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม สินทรัพย์ลด หนี้สินลด การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของจะมีผลทำให้สมการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง แต่สภาพความสมดุลของสมการบัญชียังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจาการวิเคราะห์รายการค้าแต่ละรายการจะต้องคำนึงถึงผลกระทบอย่างน้อย 2 ด้านเสมอ รายการค้าที่เกิดขึ้นจะนำไปบันทึกบัญชีในประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ลักษณะของบัญชีคู่จะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านซ้ายของบัญชี เรียกว่า ด้านเดบิต (Dr.) ด้านซ้ายของบัญชี เรียกว่า ด้านเครดิต (Cr.) หลักการบันทึกบัญชี 1.การบันทึกบัญชีประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพิ่ม บันทึกบัญชี ด้านเดบิต (Dr.) สินทรัพย์ลด บันทึกบัญชี ด้านเครดิต (Cr.) 2.การบันทึกบัญชีประเภทหนี้สิน หนี้สินเพิ่ม บันทึกบัญชี ด้านเครดิต (Cr.) หนี้สินลด บันทึกบัญชีด้านเดบิต (Dr.) 3.การบันทึกบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ (ทุน) ส่วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม บันทึกบัญชี ด้านเครดิต (Cr.) ส่วนของเจ้าของ (ทุน) ลด บันทึกบัญชีด้านเดบิต (Dr.) แล้วพบกันใหมบทความหน้าค่ะ

การวิเคราะห์รายการค้า
การวิเคราะห์รายการค้า
(Visited 217 times, 1 visits today)
Scroll to Top