ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท

Click to rate this post!
[Total: 237 Average: 5]

ผู้ปะกอบการจดทะเบียนที่เป็น ผู้ขายสินค้า หรือ ให้บริการ มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีในทันทีทุกครั้งที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการ และผู้นำเข้ามีหน้าต้องเรียกใบกำกับภาษีมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองได้จ่ายค่าภาษีซื้อไปเป็นจำนวนเท่าใด ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละ 

ดังนั้นใบกำกับภาษีจึงมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการจดทะเบียน ทั้งด้านผู้ขาย และผู้ซื้อ โดยฝั่งผู้ขายสินค้า หรือให้บริการ ใบกำกับภาษี แสดงว่าได้ขาย หรือบริการ ชนิดหรือประเภทใด ให้แก่บุคคลใด เมื่อใด มีจำนวนปริมาณและมูลค่าเท่าใด และคิดเป็นจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “ภาษีขาย” ที่ได้เรียกเก็บจะเป็นจำนวนเท่าใด สำหรับฝั่งผู้ซื้อ หรือผู้รับบริการ และผู้นำเข้า ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้พิสูจน์ว่า ผู้ประกอบการได้ซื้อ หรือรับบริการ ชนิด หรือประเภทใด จากผู้ประกอบการรายใด หรือนำเข้าสินค้าจากประเทศใด เมื่อใด มีจำนวนปริมาณ และเป็นมูลค่าเท่าใด คิดเป็นจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดือนภาษี ประเภทของใบกำกับภาษี มีดังนี้ 

 

1.ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ 

 

2.ใบกำกับภาษีแบบย่อ 

 

3.ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 

 

4.ใบเพิ่มหนี้ 

 

5.ใบลดหนี้

 

6.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่วนราชการเป็นผู้ออก

 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมสรรพากรก็ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน สามารถจัดทำรายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยถือว่าได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว

ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท
ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท
(Visited 2,802 times, 1 visits today)
Scroll to Top