การเช่ามีประโยชน์อย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

  สัญญาเช่าคืออะไร? สัญญาเช่า คือ สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการใช้สินทรัพย์สำหรับช่วงเวลาที่ตกลงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวด ประโยชน์ของการเช่า ด้านผู้เช่า ผู้เช่าสามารถจัดหาสินทรัพย์ไว้ใช้งานโดยมีระยะเวลาการจ่ายเงินที่ผู้เช่าสามารถทยอยจ่ายได้โดยไม่ต้องเร่งรัดการจ่ายเงินเหมือนกับการกู้ยืมเงิน ผู้เช่าสามารถลดความเสี่ยงของความล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีของสินทรัพย์ โดยสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ง่ายกว่าการจัดซื้อ การเช่าไม่ต้องหาหลักทรัพย์อื่นมาค้ำประกัน เช่น การกู้ยืมเงิน และสามารถจ่ายค่าเช่าได้ครบตามจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการจัดหาสินทรัพย์นั้น แต่ถ้าหากเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จะให้วงเงินเพียงแค่ร้อยละ 80 ของสินทรัพย์นั้น ผู้เช่าสามารถนำค่าเช่าที่จ่ายในทุกงวดไปหักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กรมสรรพกรกำหนดได้เต็มจำนวน ซึ่งบางครั้งอาจจะมากกว่าค่าเสื่อมราคาที่กรมสรรพกรกำหนดให้คิดในแต่ละงวดก็เป็นได้ ด้านผู้ให้เช่า กรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้ผลิตและผู้ขาย สามารถที่จะเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้ และเมื่อหมดสัญญาเช่าอาจจะจูงใจให้ผู้เช่าซื้อสินทรัพย์ได้ กรณีที่การเช่านั้น ผู้ให้เช่าเป็นสถาบันการเงินและการเช่าเป็นลักษณะเหมือนการกู้ยืมเงินสถาบันการเงินจะมีรายได้จากดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาของการเช่าซึ่งดอกเบี้ยนั้นมักจะอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมปกติ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

การเช่ามีประโยชน์อย่างไร?
การเช่ามีประโยชน์อย่างไร?
(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top