การเช่าแบบลิสซิ่ง

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเช่าแบบลิสซิ่ง
-ช่วยให้กิจการมีทางเลือกในการใช้ทรัพย์สินของกิจการไม่ว่าจะเป็นการซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อก็ตามมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เป็นการลดความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์
-ช่วยให้กิจการเลือกใช้ เงินทุนหมุนเวียน ของกิจการได้อย่างเต็มที่เป็นการแบ่งเบาภาระการใช้เงินลงทุนไม่ต้องนำมาใช้เต็มจำนวน และเงินทุนไม่ไปจมอยู่ในทรัพย์สินมากเกินไป
-กิจการมีโอกาสในการเลือกหรือต่อรองเงื่อนไขในการเช่าทรัพย์สินได้ตามความเหมาะสมและมีโอกาสตัดสินใจเลือกได้ดียิ่งขึ้น
-การเลือกเช่าแบบลิสซิ่ง กิจการจะได้ รับวงเงินค่อนข้างสูง กว่าการเลือกการใช้สินเชื่อโดยวิธีอื่นมีลักษณะค่อนข้างยืดหยุ่นได้
-กิจการสามารถเลือกระยะเวลาเช่าทรัพย์สินได้ตั้งแต่ 3-5 ปี โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สินจนหมดอายุ
-ในการเช่าแบบลิสซิ่งต้องเป็นการเช่าในรูปแบบของ นิติบุคคล เท่านั้น และค่าเช่าจะเป็นจำนวนเงินคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการเช่าทรัพย์สินนั้น
-การเช่าแบบลิสซิ่งไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่จะเป็นการพิจารณาจากองค์กร
-กิจการมีสิทธิในการเลือกซื้อหรือไม่ซื้อทรัพยืสินนั้นเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
-การเช่าแบบลิสซิ่งเป็นการเช่าทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ไม่ถือเป็นหนี้สินของกิจการ ทำให้ฐานะการเงินของผู้เช่าทรัพย์สินไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 

การเช่าแบบลิสซิ่ง
การเช่าแบบลิสซิ่ง
(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top