หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

                การบันทึกบัญชีด้วยวิธีนี้ เหมาะสำหรับกิจการร่วมค้าที่มีรายการค้าจำนวนมาก  และมีระยะเวลาการดำเนินงานค่อนข้างยาว  โดยจะมีการเปิดสมุดบัญชีของกิจการร่วมค้าขึ้นมาชุดหนึ่งโดยเฉพาะ  เพื่อทำการจดบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้า  ซึ่งการจัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้า จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเช่นเดียวกับกิจการทั่วไป  มีผู้ทำหน้าที่ในการจดบันทึกรายการบัญชีสำหรับการร่วมค้า จะมีการแต่งตั้งให้ผู้ร่วมค้าคนอื่นๆ รวมไปถึงผู้จัดการจะจดบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชีของตนเองเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น สำหรับวิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีกรณีที่มีการเปิดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก สามารถสรุปได้ดังนี้ มีการเปิดสมุดบัญชีชุดใหม่ เพื่อจดบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้าเช่นเดียวกับกิจการทั่วไป  กิจการร่วมค้าที่มีการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก จะมีการจัดตั้งกิจการร่วมค้าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะเปิดบัญชีร่วมค้าหรือบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในสมุดบัญชีของตนเอง เพื่อบันทึกสิทธิ์ที่ตนเองมีส่วนได้หรือส่วนเสียในกิจการร่วมค้า  โดยบัญชีร่วมค้าหรือเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจะบันทึกสิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ดังนี้

รายการที่บันทึกทางด้านเดบิต – เงินสดหรือสินทรัพย์ที่ส่งให้แก่กิจการร่วมค้า – ส่วนแบ่งผลกำไรจากกิจการร่วมค้า รายการที่บันทึกทางด้านเครดิต – เงินสดหรือสินทรัพย์ที่ส่งให้แก่กิจการร่วมค้า – ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก
หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก
(Visited 264 times, 1 visits today)
Scroll to Top