การบันทึกบัญชี ผู้ฝากขาย และ ผู้รับขายฝาก ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 145 Average: 5]

การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขาย วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขายจะมี 2 วิธี คือ วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ต้องคำนึงถึงระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ด้วยว่าใช้ระบบใด

วิธีบันทึกรายการสินค้ามี 2 ระบบ คือ ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง และระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด โดยแบ่งออกเป็น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขายก็มี 2 วิธีเช่นกัน คือ

การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ และการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายรวมกับรายการขายปกติของกิจการ แบ่งออกเป็น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

การบันทึกบัญชี ผู้ฝากขาย และ ผู้รับขายฝาก ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี ผู้ฝากขาย และ ผู้รับขายฝาก ตัวอย่าง
(Visited 756 times, 1 visits today)
Scroll to Top